Begeleiding in het kader van Gelijke Onderwijskansen (GOK)

Taalbeleid

De school moet een krachtige leeromgeving zijn voor alle leerlingen, waar iedereen zich goed voelt en de kans krijgt zich optimaal te ontplooien. Ook zij die een achterstand op het vlak van schoolse taalvaardigheid hebben, moeten deze kans krijgen. Dit houdt in dat er wordt nagedacht en dat er afspraken gemaakt worden omtrent taal als leergebied op zich, taal als leermiddel bij alle vakken en taal als communicatiemiddel bij schoolgebonden activiteiten.

De school geeft prioriteit aan het bevorderen van de taalvaardigheid, de leerwinst en de leermotivatie. Hoe doen we dit concreet?

Eerste graad

Eerste jaar Tweede jaar
 • Probleemanalyse d.m.v. een taaltoetsen (lezen en woordenschat) bij aanvang (eind augustus, begin september) en op het einde van het schooljaar
 • 2u taal- en leeratelier per week (Moderne Wetenschappen):
  • Project schooltaalwoorden
  • Project leren leren (lln en ouders)
  • Spelenderwijs Nederlands leren
  • Leesegeleiding i.s.m. Erasmushogeschool
 • 1u extra taal- en leeratelier per week (Latijnse, op uitnodiging):
  • Project schooltaalwoorden
  • Project leren leren (lln en ouders)
 • Vakoverschrijdend gebruik van leer- en leesstrategieën
 • Project met de bibliotheek Koekelberg: sm@rtbib, uitleenmomenten
 • Mogelijkheid tot individuele studiebegeleiding op afspraak
 • Opvolging taalvaardigheid d.m.v. Diatoetsen op het einde van het schooljaar
 • 1u taal- en leeratelier per week (Moderne Wetenschappen):
  • Project schooltaalwoorden
  • Project leren leren (lln en ouders)
 • 1u extra taal- en leeratelier per week (alle klassen, op uitnodiging):
  • Project schooltaalwoorden
  • Project leren leren (lln en ouders)
 • Vakoverschrijdend gebruik van leer- en leesstrategieën
 • Project met de bibliotheek Koekelberg: workshop poŽzie
 • Mogelijkheid tot individuele studiebegeleiding op afspraak

Indien u vragen heeft, kan u volgende personen contacteren via Smartschool:

Tweede graad

Derde jaar Vierde jaar
 • Opvolging taalvaardigheid d.m.v. Diatoetsen op het einde van het schooljaar
 • 1-2u extra taal- en leeratelier per week (alle klassen, op uitnodiging):
  • Project schooltaalwoorden
  • Project leesvaardigheid
 • Taalverrijkende projecten:
  • Workshop poŽzie i.s.m. professionele dichter
  • Workshop schrijfvaardigheid TaAlent i.s.m. Roodebeeckcentrum
  • Voorleesklassen i.s.m. Brede School, bibliotheek Koekelberg en omringende kleuterscholen
  • Interactieve lezing door jeugdauteur Dirk Bracke i.s.m. bibliotheek Koekelberg
  • Kranten in de klas
 • Vakoverschrijdend gebruik van leer- en leesstrategieën
 • Studiebegeleiding:
  • Open leerateliers
  • Individuele studiebegeleiding op afspraak
  • Project 'Brutus'
 • Taalverrijkende projecten:
  • Kranten in de klas
 • Vakoverschrijdend gebruik van leer- en leesstrategieën
 • Studiebegeleiding:
  • Open leerateliers
  • Individuele studiebegeleiding op afspraak
  • Project 'Brutus'

Indien u vragen heeft, kan u volgende personen contacteren via Smartschool:

Derde graad

Schoolgebonden

Werken aan taalvaardigheid stopt niet aan de schoolmuren. Uw kind wordt geacht zich daarbuiten ook in te zetten voor een betere beheersing van de elementaire vaardigheden. Het lezen van Nederlandstalige fictie en non-fictie (kranten, tijdschriften ...), het volgen van Nederlandstalige media en deelnemen aan Nederlandstalige activiteiten kunnen hiertoe een bijdrage leveren.

Leerlingenbegeleiding

Op deze school kan een leerling, indien daar behoefte aan is, via de leerlingbegeleiding rekenen op extra ondersteuning buiten het lessenpakket:

We bieden individuele studiebegeleiding aan om een efficiënte studiemethode te ontwikkelen. Ook op socio-emotioneel vlak probeert de school een goede opvang en ondersteuning aan te bieden. Mentoren volgen leerlingen die met dyslexie of dyscalculie te maken hebben, nauwgezet op. Mits het voorleggen van de juiste attesten wordt voor de leerling naar een adequate aanpak gezocht.

Dit hele pakket wordt uiteraard verder ondersteund door een goede samenwerking met het CLB.

Studiekeuzebegeleiding

Het kiezen van de juiste studierichting is uitermate bepalend voor de verdere schoolloopbaan(en beroepscarrière) van onze leerlingen. Daarom hechten we veel belang aan het formuleren van een zo accuraat mogelijk advies om die richting aan te bevelen die het beste bij de leerling past. Om tot zo'n onderbouwd advies te komen wordt naar het einde van het schooljaar toe aan de leerlingen en hun ouders gevraagd naar welke studierichting hun voorkeur uitgaat. Dit gebeurt nadat ouders en leerlingen voldoende werden geïnformeerd over de inhoud van de verschillende studierichtingen, en de consequenties die aan elke keuze vasthangen. Het doorgeven van deze informatie gebeurt in de 1ste graad via een informatievergadering. De leerlingen krijgen, naast de lessentabellen, een mondelinge uiteenzetting over de verschillende richtingen. Er wordt hen ook voorgehouden hun keuze te bepalen op basis van hun mogelijkheden. In de lessen kan er daarna worden doorgepraat, en mag je als leerkracht best wel een persoonlijk advies geven.

De overgang van de 1ste naar de 2de, en van de 2de naar de 3de graad vormen natuurlijk scharniermomenten. Daarom richten we voor het doorgeven van deze informatie een speciale infoavond in, waarop de ouders kunnen overleggen met de leerkrachten om tot een verantwoorde keuze te komen. Tegelijkertijd gaat ook de infoavond voor de ouders van leerlingen uit het 6e studiejaar door (voor de datum : zie schoolkalender). Deze keuze wordt op de delibererende klassenraad in overweging genomen bij het formuleren van ons advies.

Een ASO-school als het KA Koekelberg bereidt de leerlingen voor op het aanvatten van hogere studies. Wanneer de leerlingen hun loopbaan in het atheneum hebben afgerond rest hen nog die immens moeilijke keuze: welke hogere studies vatten ze aan? Kiezen is moeilijk, voor iedereen, omdat elke keuze verstrekkende gevolgen kan hebben. In de derde graad, en dan voornamelijk in het zesde jaar, begeleidt een team van leerkrachten, dat instaat voor de OLB, de leerlingen bij de nakende studiekeuze. Op verschillende tijdstippen van het schooljaar wordt tijd vrijgemaakt om na te denken over die keuze. Er zijn zowel klassikale als individuele gesprekken, oefeningen en ook demonstraties met zoekopdrachten via ICT, waarbij de leerlingen reflecteren over hun mogelijkheden, hun studieattitude, etc. Op die manier, maar ook via berichten ad valvas uit de pers en van scholen die hoger onderwijs aanbieden, krijgen ze inzicht in de vele studiemogelijkheden. Zelfconceptverheldering en horizonverruiming staan immers centraal.

Na de kerstexamens nodigt de school vertegenwoordigers van studierichtingen/faculteiten uit om algemene informatie te geven. Op die manier krijgen de leerlingen een concreet beeld van de studierichtingen die hen aanspreken. Zo kunnen zij het bezoek aan de Studie-informatiedagen (SID-in) beter voorbereiden en eventueel reeds hun keuze bijstellen. De SID-in bezoeken zijn in januari. Deze beurs biedt gerichte informatie aan. In maart organiseren de OLB-begeleiders een informatieavond op school: de leerlingen kunnen die avond spreken met studenten van die studierichting die hen bovenal interesseert (meestal zijn het oud-KAK-leerlingen die komen getuigen). Het hele jaar door kunnen de leerlingen ook de OLB-begeleiders aanspreken voor een individueel gesprek.

Het schooljaar wordt traditioneel afgesloten met een evaluatie van de OLB-activiteiten en een vraag naar de definitieve studiekeuze van de leerlingen (voor zover ze die keuze al gemaakt hebben).

Enkele links: